خط لوله انتقال گاز – شبکه مهندسی راک شیلد CE 161

BESHEL POLYMESH

محافظ لولهٔ خط انتقال گاز