شبکه‌های باغبانی، کشاورزی و حصارکشی

BESHEL POLYMESH

حصارکشی باغها و مزارع / محافظت گیاهان در برابر بادهای شدید / جلوگیری از سرمازدگی گیاهان / محافظت از نهال ها و درختان / شبکه مخصوص گیاهان بالارونده / ایجاد سایه در گلخانه ها / توری پشه / ایجاد قفس و جداسازی در حوضچه های پرورش ماهی / شبکه های مخصوص کف قفسهای پرورش طیور / محافظت دام / ایجاد دیواره های گیاهی / جلوگیری از آسیب پرندگان بر درختان میوه و مزارع