شبکه های مربعی SQ

BESHEL POLYMESH

شبکه های مربعی شرکت بشل کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف دارند. این شبکه ها در وزن ها، عرض ها، رنگ ها و ابعاد دریچه های متنوعی تولید می شوند.

  کد محصول ابعاد دریچه شبکه (mm) Roll Size (m) وزن محصول (gr/m2) مواد اولیه
  SQ-6 6×6 1×30 200-300 HDPE,LDPE,PP
  SQ-8 8×8 1.2×30 200-300 HDPE,LDPE,PP
  SQ-10 10×10 1.5×30, 1×30 200-300 HDPE,LDPE,PP
  SQ-13 13×13 1.2×30 155-260 HDPE,LDPE,PP
  SQ-15 15×15 1.5×30, 1×30 155-300 HDPE,LDPE,PP
  SQ-17 17×17 1.2×30 200-400 HDPE,LDPE,PP
  SQ-20 20×20 1.5×30 200-400 HDPE,LDPE,PP