شبکه های مهندسی عمران و ساختمان

BESHEL POLYMESH

تسلیح بتن کف / مقاوم سازی خاک / زهکشی سازه ها، معابر و جاده ها / جلوگیری از ریزش کوه / جلوگیری از فرسایش خاک در سطوح شیبدار / احیای اراضی ساحلی / جلوگیری از رانش زمین / بالا بردن وضوح در اطراف پروژه های عمرانی / حصار ایمنی در اطراف پروژه های ساختمانی / شبکه های محافظت عایق سقف سوله