شبکه های نورگیر GSH

BESHEL POLYMESH

تابش بیش از حد نور خورشید به محصولات کشاورزی باعث صدمه جدی به آنها می گردد. همچنین تغییرات آب و هوایی در طول سال به خصوص افزایش تدریجی گرمای تابستان باعث کاهش کیفیت و مقدار برداشت محصولات کشاورزی می شود که این کمبود با استفاده از شبکه های نورگیر شرکت بشل برطرف می گردد. شکل خاص این شبکه ها باعث افزایش پخش یکنواخت نور خورشید می شود. همچنین این شبکه ها به راحتی قابل نصب بر روی گلخانه ها و یا در مزارع می باشند و در برابر سموم گیاهی و دیگر عوامل خورنده کاملا مقاوم هستند.

    کد محصولابعاد رول (m)وزن محصول (gr/m2)مواد اولیه
    GSH 35-20030×2200HDPE, LDPE
    GSH 50-18030×1/80200HDPE, LDPE
    GSH 60-15030×1/5200HDPE, LDPE