نصب شبکه زیر گچی روی دیوار سیمانی

BESHEL POLYMESH

نام محصول: Gypsum Plaster Mesh