نصب شبکه زیر گچی روی ستون فلزی

BESHEL POLYMESH

نام محصول: Gypsum Plaster Mesh