پروژه ها

خط لوله انتقال گاز – شبکه مهندسی راک شیلد CE 161

  • خط لوله انتقال گاز – شبکه مهندسی راک شیلد CE 161

محافظ لولهٔ خط انتقال گاز

محصول استفاده شده در این پروژه:

راکشیلد CE 161