پروژه ها

خط لوله انتقال گاز ۱۲ اینچی

  • خط لوله انتقال گاز ۱۲ اینچی
  • خط لوله انتقال گاز ۱۲ اینچی
  • خط لوله انتقال گاز ۱۲ اینچی

محصول استفاده شده در این پروژه:

راکشیلد CE 161