پروژه ها

خط لوله انتقال گاز ۱۶ اینچی

  • خط لوله انتقال گاز ۱۶ اینچی
  • خط لوله انتقال گاز ۱۶ اینچی

نام محصول: راکشیلد

محصول استفاده شده در این پروژه:

راکشیلد CE 161