اخبار

دومین همایش تخصصی پوشش خطوط لوله نفت و گاز
۱۴

دومین همایش تخصصی پوشش خطوط لوله نفت و گاز

شرکت پلیمر شبکه بشل به عنوان حامی دومین همایش تخصصی پوشش خطوط لوله نفت و گاز، در نمایشگاه جانبی این همایش شرکت نموده است.

همایش در تهران در سالن حجاب واقع در خیابان فاطمی در تاریخ ۳ و ۴ آبان ۱۳۹۵ بگذار خواهد شد.

وب سایت همایش: http://www.iranpipelines.com