پروژه ها

نصب شبکه زیر گچی روی دیوار سیمانی

  • نصب شبکه زیر گچی روی دیوار سیمانی
  • نصب شبکه زیر گچی روی دیوار سیمانی
  • نصب شبکه زیر گچی روی دیوار سیمانی
  • نصب شبکه زیر گچی روی دیوار سیمانی

نام محصول: Gypsum Plaster Mesh

محصول استفاده شده در این پروژه:

توری زیرگچی GPM 84