پروژه ها

نصب شبکه زیر گچی روی ستون فلزی

  • نصب شبکه زیر گچی روی ستون فلزی
  • نصب شبکه زیر گچی روی ستون فلزی

نام محصول: Gypsum Plaster Mesh

محصول استفاده شده در این پروژه:

توری زیرگچی GPM 84