گواهینامه ها

گواهی ثبت صلاحیت در وندورلیست شرکت ملی گاز ایران
مشاهده

گواهی ثبت صلاحیت در وندورلیست شرکت ملی گاز ایران

گواهی عضویت در انجمن سازندگان صنعت نفت (استصنا)
مشاهده

گواهی عضویت در انجمن سازندگان صنعت نفت (استصنا)

نتایج آزمایشگاه مجتمع تحقیقات و توسعه صنعتی شریف-محصول: CE-151
مشاهده

نتایج آزمایشگاه مجتمع تحقیقات و توسعه صنعتی شریف-محصول: CE-151

نتایج آزمایشگاه مجتمع تحقیقات و توسعه صنعتی شریف-محصول: CE-161 و CE-131
مشاهده

نتایج آزمایشگاه مجتمع تحقیقات و توسعه صنعتی شریف-محصول: CE-161 و CE-131